سامانه اتوماسیون مرکز پت اسکن خاتم

سامانه اتوماسیون مرکز پت اسکن خاتم

نظر سنجی

نظر سنجی


پرسشنامه حاضر با این هدف طراحی شده تا بتوانیم نظرات شما را به عنوان یکی از ذي نفعان اصلی این مرکز ، مورد سنجش قرار دهیم.از این رو خواهشمند است نظرات ارزشمند خود را براي برنامه ریزي هاي آتی به این مرکز هدیه نمائید..

رضایت شما از نحوه برخورد نگهبانان به چه میزان است؟ *
رضایت شما از نحوه برخورد پرسنل پذیرش به چه میزان است؟ *
رضایت شما از نحوه برخورد پرستار و کمک پرستار به چه میزان است ؟ *
رضایت شما از نحوه برخورد تکنسین دستگاه به چه میزان است ؟ *
رضایت شما از مدت زمان انتظار جهت دریافت خدمات به چه میزان است؟ *
رضایت شما از امکانات رفاهی موجود در بخش (صندلی ، آبسرد کن ،پذیرایی,ویلچر ، برانکارد و ...) به چه میزان است ؟ *
رضایت شما از رعایت حریم شخصی بیمار از جهت (وجود پاراوان ، پرده و...)به چه میزان است ؟ *
در صورت نیاز به آمادگی هاي خاص رضایت شما از ارایه آموزشهاي لازم قبل از مراجعه به چه میزان است ؟ *
رضایت شما از وضعیت بهداشت و نظافت بخش به چه میزان است ؟ *
رضایت شما از پیگیري و پاسخگویی مسئول بخش به چه میزان است؟ *
رضایت شما از مدت زمان نوبت دهی به چه میزان است؟ *
رضایت شما از راهنمایی و دسترسی به مرکز به چه میزان است؟ *