بیمارهای در حال انجام فرایند تصویر برداری ( پت اسکن)